WINKELMANDJE
PICK UP MOGELIJK VANAF 49.0
PICK UP MOGELIJK VANAF 49
PICK UP MOGELIJK VANAF 49.0
PICK UP MOGELIJK VANAF 49
55.0 55
NOG €55.00 EURO VOOR VERZENDING
VERZENDING IS MOGELIJK!
55.0 55
NOG €55.00 EURO VOOR VERZENDING
VERZENDING IS MOGELIJK!
Subtotal
VERZENDING
Berekend tijdens checkout
Subtotal
VERZENDING
Berekend tijdens checkout

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN DJAR BV

 

 1.  
  1. 1. ALGEMEEN
   DJAR BV, met maatschappelijke zetel te 9031 Gent, Industriepark-Drongen 15B bus /1 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0690.768.969 (hierna: “Djar”), heeft als hoofdactiviteit de productie en verkoop van maaltijden.
   Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord tussen partijen, zijn deze algemene voorwaarden (hierna: “AV”) van toepassing op elke offerte van Djar en op elke overeenkomst tussen Djar en een professionele koper (hierna: “Klant”). Door het plaatsen van een bestelling, verklaart de Klant zich akkoord met de inhoud en de toepasselijkheid van deze AV, erkent hij voorafgaandelijk effectief kennis te hebben genomen van deze AV en verzaakt hij uitdrukkelijk aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.
   Wanneer Djar beslist geen beroep te doen op bepaalde clausules uit deze AV heeft dit geenszins een afstand van deze clausule of de AV in hun totaliteit tot gevolg. De AV maken integraal deel uit van de overeenkomst en ingeval van tegenstrijdigheid tussen de bijzondere voorwaarden vermeld in de overeenkomst en AV, primeren de bijzondere voorwaarden.

   2. BESTELLINGEN
   Alle offertes zijn voor Djar geheel vrijblijvend en zijn behoudens andersluidend akkoord tussen partijen slechts geldig voor een periode van 14 dagen, na het overmaken daarvan. De daarin vermelde bepalingen gelden slechts op voorwaarde dat de offerte integraal door de Klant wordt aanvaard. Djar is slechts gebonden na schriftelijke akkoord door de Klant en voor zover Djar de bestelling ook zelf schriftelijk heeft bevestigd (per orderbevestiging). Djar heeft bijvoorbeeld louter exemplatief het recht om een bestelling te
   weigeren bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel. Na bevestiging door Djar kan de Klant verzoeken de bestelling te wijzigen, per e-mail naar danielle@djar.fit en naar alison@djar.fit of telefonisch via 0474 35 13 84 tot uiterlijk 3 dagen voor de voorziene leveringsdatum en dit enkel indien Djar dit schriftelijk en uitdrukkelijk toestaat. Bij een wijziging in de bestelling behoudt Djar zich evenwel het recht voor haar initiële levertermijn uit te stellen als gevolg van de wijziging en kan de wijziging van bestelling
   aanleiding geven tot een prijsverhoging zoals voorzien in artikel 6 van deze AV. Een bestelling door de Klant kan enkel worden geannuleerd tot 3 dagen voor de initiële leveringsdatum daar de levering bestaat uit bederfelijk goederen maar enkel onder betaling van een vaste vergoeding ten belope van 25% van de totale prijs van de bestelling ten laste van de Klant, onverminderd het recht van Djar om een hogere vergoeding te vorderen indien de werkelijke schade hoger is.

   3. LEVERING
   De bijzondere voorwaarden in de Overeenkomst met de Klant zullen bepalen waar de levering van de goederen geschiedt. De meegedeelde levertijden, zelfs in een orderbevestiging, zijn steeds indicatief en te goeder trouw en aldus niet bindend voor Djar. Bij niet-naleving van een levertijd kan in geen geval schadevergoeding of annulering van de overeenkomst worden geëist door de Klant. Djar verbindt er zich wel toe om het overschrijden van de levertijd aan de Klant te melden.
   Djar behoudt zich het recht voor om de levering uit te stellen tot volledige betaling door de Klant van verschuldigde bedragen uit welke hoofde ook. Indien de Klant of de persoon die in zijn naam handelt niet aanwezig is op het afgesproken leveringsadres en/of
   tijdstip, of de levering onmogelijk is door toedoen van de Klant, heeft Djar eveneens recht op de volledige betaling van de bestelling door de Klant. Djar verbindt zich ertoe de te leveren producten zo zorgvuldig mogelijk te verpakken om de kans op beschadiging bij
   normale hantering uit te sluiten. Djar heeft bij de uitvoering van de levering ten aanzien van de Klant slechts een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Djar heeft het recht om gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van bepaalde goederen worden de eventueel door de Klant te veel betaalde sommen terugbetaald zonder interest of enige vergoeding.

   4. NIET-CONFORMITEIT
   De Klant of persoon die in zijn naam handelt, dient de aard, de hoeveelheid en de goede staat van de goederen na te gaan bij inontvangstname. De Klant dient alle klachten omwille van de niet-conformiteit op straffe van verval per aangetekend schrijven aan
   Djar te melden binnen één werkdag na ontvangst van de goederen, vergezeld van foto’s die de niet-conformiteit aantonen. De Klant dient daarenboven (vervolgens) alle vorderingen omwille niet-conformiteit, op straffe van verval, binnen één maand na de levering van de goederen in te stellen. Elke doorverkoop, gebruik, bewerking of verwerking van de goederen door de Klant ontneemt het recht om enige opmerking te formuleren omtrent de conformiteit van de goederen. De garantie dekt geen gebreken of enig verlies
   van goederen die het gevolg zijn van onzorgvuldige stockage van de goederen door de Klant. De opmerkingen geformuleerd door de Klant laten haar op geen enkele wijze toe haar betalingsverplichtingen met betrekking tot de geleverde goederen niet na te komen. Indien de Klant niet-conformiteit niet (tijdig) meldt, wordt hij geacht de goederen te hebben aanvaard.

   5. VERVANGING
   Ingeval een niet-conforme levering effectief wordt vastgesteld door Djar en de voorwaarden tot tussenkomst in garantie zijn voldaan:
   - Kan de Klant slechts de vervanging vragen van de goederen die niet conform waren, zonder dat de Klant recht heeft op enige schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
   - De kosten voor de vervanging vallen ten laste van Djar. 

   Djar behoudt zich het recht om de verplichtingen onder dit artikel op te schorten tot volledige betaling door de Klant van verschuldigde bedragen, uit welke hoofde dan ook.

   6. PRIJS
   De bestellingen worden behoudens andersluidend akkoord tussen partijen gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden van toepassing op het ogenblik van de plaatsing van de bestelling door de Klant. De prijzen worden steeds weergegeven exclusief taksen, accijnzen, belastingen en/of heffingen en leverings- en verpakkingskosten. De prijzen en voorwaarden kunnen op basis van objectieve elementen te allen tijde door Djar worden aangepast, zij het zonder retroactieve werking en enkel voor de toekomst. De aangepaste prijs en voorwaarden zijn van toepassing vanaf de kennisgeving daarvan aan de Klant. Geen enkel document voorgelegd door de Klant kan resulteren in enige wijziging van de prijzen en voorwaarden. 
   Djar is gerechtigd tot verhoging van de overeengekomen prijs indien de Klant wijzigingen aan bestelling wenst door te voeren.

  2. 7. BETALING
   De facturen van Djar zijn steeds betaalbaar op de vervaldag, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Enkel de effectieve inning van het volledig bedrag van de openstaande sommen zal gelden als volledige betaling. Om tegenstelbaar te zijn aan Djar, dient elk protest van een factuur per aangetekend schrijven te worden verstuurdaan Djar binnen de acht (8) kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Dit protest dient inhoudelijk te worden gemotiveerd om geldig te zijn. Indien er bij Djar op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de Klant, onder meer door daden van (gerechtelijke) uitvoering tegen de Klant, bij niet of laattijdig betalen van één of meerdere facturen, in geval van gerechtelijke reorganisatie en/of enige andere aanwijsbare gebeurtenissen die het vertrouwen van Djar in de goede uitvoering van de door de Klant aangegane verbintenissen (kunnen) aantasten, behoudt Djar zich uitdrukkelijk het recht voor om de leveringen op te schorten en voor de nog uit te voeren leveringen een voorafgaande betaling te
   eisen van de Klant en/of (andere) zekerheden of waarborgen te vragen, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden geleverd. Indien de Klant weigert een voorafgaande betaling te verrichten en/of andere door Djar gevraagde zekerheden te stellen, heeft Djar het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling de overeenkomst met de Klant te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn.

   8. LAATTIJDIGE BETALING
   Wanneer het gefactureerde bedrag niet volledig werd betaald door de Klant op de vervaldag:
   - zal van rechtswege, onmiddellijk en zonder ingebrekestelling door de Klant een conventionele nalatigheidsinterest van 10% per jaar verschuldigd zijn tot de datum van algehele betaling;
   - is bij wanbetaling van het gefactureerde bedrag en de hierboven genoemde interest een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de totale prijs van de opdracht verschuldigd, met een minimum van 75 EUR en maximum van 2.500 EUR;
   - kan Djar haar kosten voor invordering van de openstaande schuld terugvorderen van de Klant.

   De hierboven vermelde bedragen worden berekend op de totale prijs van de opdracht inclusief taksen en zijn verschuldigd ongeacht het toekennen van eventuele respijttermijnen.
   Djar behoudt zich het recht elke levertijd van de bestelling op te schorten in geval van laattijdige betaling. Laattijdige betaling door de Klant resulteert in een automatische verlenging van de levertijd en dit voor minstens dezelfde duur als de termijn waar de Klant in gebreke blijft tijdig te betalen. In het geval de Klant acht (8) dagen na de ingebrekestelling door Djar heeft nagelaten tot betaling over te gaan, zal deze weigering tot betaling kunnen worden gelijkgesteld met een verbreking van Klant van de overeenkomst en zal
   Djar het recht hebben om integraal schadeloos te worden gesteld voor al de uitgaven, al de arbeid en alles wat Djar bij die uitvoering van de overeenkomst had kunnen winnen.

   9. EIGENDOMSVOORBEHOUD
   De geleverde goederen blijven eigendom van Djar tot volledige betaling van de prijs vermeld op de factuur, eventuele interesten en kosten. Deze bepaling is van toepassing op alle schuldvorderingen die Djar heeft ten aanzien van de Klant en op alle goederen aangekocht bij Djar in het bezit van de Klant. Zolang de volledige betaling niet heeft plaatsgevonden, kan de Klant de goederen niet doorverkopen of als zekerheid aanwenden. Elke handeling in weerwil van dit artikel is niet tegenstelbaar aan Djar. Alle kosten gemaakt voor de uitwinning van de goederen alsook de kosten voor het terughalen daarvan, dienen door de Klant te worden betaald.

   10. AANSPRAKELIJKHEID
   Djar, en de derden waarop zij beroep kan doen, voldoet aan de bepalingen van het Federaal Voedsel Agentschap (FAVV). Behoudens in geval van bedrog of opzettelijke fout, is Djar in geen geval aansprakelijk voor en kan Djar niet gehouden zijn tot vergoeding ten aanzien van de Klant van enige vorm van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productieverlies of productiestilstand, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, gemiste kansen, verlies van klanten of enige vorderingen van derden (waaronder de klanten van de Klant). De totale aansprakelijkheid van Djar per schadegeval, is behoudens in geval van bedrog of opzettelijke fout, in ieder geval beperkt tot het factuurbedrag van de niet-conforme levering, of indien hoger, het bedrag dat gedekt is door de aansprakelijkheidsverzekering die door Djar werd afgesloten. De Klant zal Djar ten aanzien van derden geheel vrijwaren ingeval van vorderingen van derden die worden ingesteld als gevolg van een verkeerd gebruik door de Klant van de geleverde goederen of enige andere vordering waaraan Djar vreemd is.

  3. 11. OVERMACHT
   Onder overmacht wordt verstaan elke handeling onafhankelijk van de wil van partijen, die zij redelijkerwijze niet hadden kunnen voorzien, noch konden vermijden en de nakoming van hun contractuele verplichtingen onmogelijk maakt. Worden onder andere gelijkgesteld met situaties van overmacht die Djar niet toelaten haar verplichtingen na te komen: handelingen van autoriteiten, oorlog, brand, overstroming, explosie of burgerlijke onrust, telecomstoringen (inclusief "denial of service" -aanvallen en soortgelijke onbeschikbaarheid van internetverbindingen), algemene of gedeeltelijke stakingen van haar personeel of haar gewoonlijke leveranciers en transporteurs, technische defecten in de productielijn, epidemieën, pandemieën (zoals bijvoorbeeld, zonder limitatief te zijn COVID-19), wegblokkeringen of versperring of een afsluiting van de stroom of gastoevoer of iedere andere oorzaak die de leveringen van Djar verhindert. In dergelijke omstandigheden zal Djar de Klant informeren omtrent de situatie van overmacht en de
   onmiddellijke opschorting van de verplichtingen van partijen van rechtswege en zonder recht op schadevergoeding. Indien de overmacht in hoofde van Djar voortduurt gedurende een aaneengesloten periode van zes (6) maanden, zal de overeenkomst worden ontbonden, zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de Klant.

  4. 12. INTELLECTUELE EIGENDOM
   Elk idee of goed waarop intellectuele rechten van Djar rusten (zoals louter exemplatief logo’s, tekeningen, data, …) zijn beschermd door intellectuele rechten, eigendom van Djar en kunnen in geen geval zonder toestemming van Djar worden gebruikt door de Klant.

  5. 13. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
   Djar verbindt zich ertoe om zijn verplichtingen die voortvloeien uit de toepasselijke privacywetgeving, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (“AVG”) en de Wet van 30 juli 2018 (Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens) te zullen naleven. De manier waarop Djar persoonsgegevens verzamelt en gebruikt, wordt beschreven in het Privacybeleid. Meer info is te vinden op de website: https://www.djar.fit/privacybeleid

  6. 14. VERTROUWELIJKHEID
   De Klant verbindt zich ertoe alle informatie en documenten met betrekking tot de commerciële activiteiten van Djar die in het kader van onderhandelingen of overeenkomsten met Djar meegedeeld worden, of ter kennis komen, als strikt vertrouwelijk te behandelen, zelfs na stopzetten van de onderhandelingen, uitvoering van de opdracht of beëindiging van de overeenkomst. Enig document uitgaande van Djar kan in geen geval en op geen enkele wijze zonder schriftelijke toestemming aan derden worden overgedragen. De Klant zal verantwoordelijk geacht worden voor elke schending van dat verbod.

  7. 15. DEELBAARHEID
   Mocht één (volledig of gedeeltelijk) of meerdere clausules van deze AV nietig of niet-afdwingbaar zijn, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen of van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet nietig of niet-afdwingbaar is. In dat geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de strijdige of niet-afdwingbare clausule te vervangen door een rechtsgeldige en afdwingbare clausule die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke clausule.

  8. 16. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK
   De contractuele relatie tussen Djar en de Klant wordt exclusief beheerst door het Belgisch recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt expliciet uitgesloten. Elk geschil tussen Djar en de Klant zal exclusief aanhangig gemaakt worden voor de rechtbanken van Gent, afdeling Gent (België).