WINKELMANDJE
PICK UP MOGELIJK VANAF 49.0
PICK UP MOGELIJK VANAF 49
PICK UP MOGELIJK VANAF 49.0
PICK UP MOGELIJK VANAF 49
55.0 55
NOG €55.00 EURO VOOR VERZENDING
VERZENDING IS MOGELIJK!
55.0 55
NOG €55.00 EURO VOOR VERZENDING
VERZENDING IS MOGELIJK!
Subtotal
VERZENDING
Berekend tijdens checkout
Subtotal
VERZENDING
Berekend tijdens checkout

Algemene informatie

De website  www.djar.fit  (hierna de “Website”) wordt beheerd door BVBA djar, met maatschappelijk zetel te 9031 Drongen  (België), industriepark Drongen 15B  en met ondernemingsnummer 0690.768. 969 (hierna “djar”, “we” of “ons”). Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de Website en in verband met de kennisgeving kan u terecht op bovenstaand adres of via het e-mailadres:  danielle@djar.fit .

Bij djar hechten we veel belang aan privacy en het correct omgaan met de verkregen gegevens.

Het Privacybeleid is geldig voor alle pagina's die op de Website worden gehost en voor de registraties van deze Website. Dit is niet geldig voor pagina's die worden gehost door derden waarnaar djar kan verwijzen en waarvan het privacy beleid kan verschillen. djar kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor gegevens die op deze sites of aldaar worden verwerkt.

Kunnen de voorwaarden wijzigen?

djar BVBA kan het Privacy- of Cookiebeleid op elk moment veranderen, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan de diensten of de geldige wetgeving. Wij zullen u voor de aangepaste voorwaarden waar nodig uw toestemming vragen.

Zijn er nog andere belangrijke voorwaarden?

Wij raden u aan om ook het Cookiebeleid aandachtig te lezen. Daarin staat welke cookies wij gebruiken en waarom.

Welke persoonsgegevens worden verzameld door djar?

- Persoonsgegevens die u aan ons meedeelt.

In de eerste plaats verwerken we de persoonsgegevens die u aan ons heeft verschaft in het kader van onze diensten. Om bestellingen te plaatsen, dient u uw gegevens mee te delen, waaronder een aantal persoonsgegevens zoals uw e-mailadres, naam, adres, mobiel telefoonnummer en postcode. Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in uw djar-profiel wanneer u dit aanmaakt. Na de registratie kunnen we ook om bijkomende informatie vragen welke ons kan helpen om nog meer aangepaste diensten en producten te leveren. 

Kredietkaart- en bankkaartgegevens worden door djar niet opgeslagen in de eigen database. Deze gegevens worden verwerkt door de respectievelijke betaalprovider (Mollie).

Ook indien u zich bijvoorbeeld opgeeft voor een speciale actie of promotie, of deelneemt aan een wedstrijd zal u gevraagd worden bepaalde persoonsgegevens door te geven.

Daarnaast zullen wij uw persoonsgegevens verzamelen wanneer u met ons in contact treedt, bijvoorbeeld wanneer u een e-mail stuurt met vragen, beoordelingen of klachten over onze diensten en/of producten.

- Persoonsgegevens die we verzamelen op basis van uw gebruik van de djar website.

Om de navigatie op de Website te vergemakkelijken en om het technisch beheer te optimaliseren, kan de Website "cookies" gebruiken. Bovendien registreren de geraadpleegde servers automatisch bepaalde persoonsgegevens. Dit gaat meer bepaald over logbestandgegevens , zoals een IP-adres, geopende pagina’s, muiskliks, de datum en tijd van uw verzoek, uw browser, de zoekmachine en de sleutelwoorden die worden gebruikt om de Website te vinden enzovoort. Deze gegevens laten ons toe u te herkennen en kunnen ons vertellen hoe u onze website gebruikt, bijvoorbeeld welke pagina’s of blogartikels heeft bekeken.

- Persoonsgegevens die we van derden verkrijgen.

Voorts verwerken we ook bepaalde gegevens die we van andere ondernemingen verkrijgen. Dit betreft voornamelijk de basisgegevens van uw profiel op de sociale netwerksite (naam, e-mail adres, geboortedatum, postcode, geslacht), die we toevoegen aan uw djar-profiel in het geval deze daar ontbreekt. Het kan verder ook gaan om bepaalde gegevens met betrekking tot uw gedrag op de sociale netwerksite, zoals bijvoorbeeld likes. Dit betreft enkel gegevens die u publiekelijk deelt op de sociale netwerksite en voor zover uw persoonlijke instellingen op de sociale netwerksite dit toelaten. Indien u niet wilt dat dergelijke informatie wordt gedeeld, raden wij u aan om uw instellingen op de betreffende sociale netwerksite aan te passen. Deze gegevens worden in elk geval verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke voorwaarden van de relevante sociale netwerksite.

Verder kunnen we de persoonsgegevens die we verzamelen ook aanvullen met informatie uit andere betrouwbare bronnen, zowel van online als offline verstrekkers van gegevens. djar zal dit enkel doen voor zover deze gegevens door de derde partij op een rechtmatige manier werden verzameld en deze ook rechtmatig  met ons kunnen worden gedeeld voor de doeleinden die we beogen. Indien nodig zal djar ook uw expliciete toestemming vragen om deze gegevens te gebruiken.

- Andere bronnen

De Website is een dynamische en innovatieve omgeving, wat ook betekent dat we voortdurend op zoek zijn naar een betere dienstverlening op uw maat. Dit kan ook inhouden dat er nieuwe toepassingen komen waarbij we uw gegevens op een andere manier gaan verzamelen en/of willen gebruiken. Hierover zullen we altijd zo transparant mogelijk communiceren in dit Privacy beleid.

Waarvoor gebruiken we de verzamelde persoonsgegevens?

- Om onze Diensten te kunnen verlenen

We gebruiken de persoonsgegevens in het algemeen voor het leveren van onze diensten. Zo kunnen wij uw gerecht op het juiste adres leveren en u op de hoogte brengen indien nodig. Verder kunnen wij uw persoonsgegevens ook intern gebruiken om gegevensanalyses uit te voeren zodat we onze diensten en producten kunnen verbeteren.

- Voor communicatiedoeleinden

We gebruiken uw persoonsgegevens onder andere voor communicatiedoeleinden. Hiermee willen we de gebruikers op de hoogte houden van allerhande informatie, gaande van promoties, acties, blogartikelen tot de gerechten van de volgende week. Voorts gebruiken we uw gegevens ook voor individuele communicatie, zoals het reageren op verzoeken om informatie.  

- Om de Website te analyseren en verbeteren

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om te begrijpen welke diensten en content interessant en bruikbaar zijn voor onze gebruikers en om de inhoud van de Website te analyseren, aan te passen en te verbeteren en om uw ervaring op de Website te personaliseren.

- Marketingdoeleinden

Voorts gebruiken we uw gegevens, indien u ons daarvoor de toestemming hebt gegeven, voor alle marketingacties en promoties voorgesteld door djar.

- Andere

Ten slotte worden uw persoonsgegevens ook gebruikt voor elk ander doel waarmee u uitdrukkelijk heeft ingestemd.

Worden uw gegevens aan derde partijen doorgegeven?

We behandelen al uw persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie. Tenzij u hiervoor uw toestemming hebt gegeven of wij juridisch verplicht zijn dit te doen, zullen wij uw persoonsgegevens niet doorgeven, verkopen, enz. aan derde partijen. In bepaalde gevallen zullen bepaalde derden wel toegang krijgen tot de gegevens die over u worden verzameld:

        - Leveranciers van djar

       Om onze diensten te leveren doen wij beroep op een aantal bedrijven of   dienstverleners. Het is noodzakelijk dat dergelijke partijen toegang krijgen tot bepaalde gegevens en informatie om onze dienst volledig te kunnen leveren.   djar laat dit enkel toe voor zover het noodzakelijk is voor de uitvoering van haar opdracht en indien deze bedrijven de nodige garanties bieden ten aanzien van de toegang en beveiliging van deze gegevens en informatie.

       - Sociale media

       De Website bevat “sociale media-knoppen” van sociale netwerken zoals   Facebook, Instagram, enzovoort. Deze laten u toe op deze platformen  informatie te delen. Deze knoppen worden uitgevoerd en beheerd door de sociale netwerken zelf. djar heeft geen controle op de   toepassingen die deze bedrijven met deze knoppen maken. Wij raden u aan de gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid van deze sociale netwerken door te nemen.

Wat zijn uw rechten en hoe oefent u deze uit?

U kunt op elk moment verzoeken om informatie omtrent uw persoonsgegevens waarover djar beschikt en verzoeken om deze informatie zo nodig te corrigeren of verwijderen of u te verzetten tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens of om een beperking te vragen van deze verwerking. Ten slotte hebt u ook het recht op dataportabiliteit, wat inhoudt dat u kunt verzoeken om de persoonsgegevens die djar verwerkt, te ontvangen en te vragen om deze gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzenden.

Indien u over een djar profiel beschikt, zult u zelf bepaalde persoonsgegevens kunnen wijzigen of verwijderen. In de andere gevallen kunt u djar contacteren ( info@djar.fit ) door gebruik te maken van de contactgegevens die u hierboven terugvindt.

Wannneer u uw rechten uitoefent, vragen we u zo specifiek mogelijk te zijn, zodat we uw vraag concreet en correct kunnen behandelen. We wijzen er ook op dat we uw identiteit redelijkerwijs moeten kunnen verifiëren om uw rechten uit te oefenen, zodat we kunnen vermijden dat iemand anders ze uitoefent.

Djar zal het nodige doen om elk verzoek binnen een zo kort mogelijke termijn te behandelen.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard door djar?

Djar zal uw persoonsgegevens bewaren voor de duur die nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken.

djar kan ook persoonsgegevens blijven bewaren met betrekking tot personen die hun account hebben opgezegd, om vragen of klachten te kunnen beantwoorden die kunnen worden verzonden na de beëindiging van haar diensten en om te voldoen aan alle toepasselijke wetten, onder meer op fiscaal gebied.

Waar kan u een klacht indienen in verband met de verwerking van persoonsgegevens?

Indien u klachten zou hebben omtrent de verwerking van persoonsgegevens door djar, kan u ons steeds contacteren via email ( danielle@djar.fit ).

Indien u toch nog klachten zou hebben, hebt u het recht  om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Bij djar hechten we veel belang aan de veiligheid van uw persoonsgegevens. Met het oog daarop hebben we gepaste maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de servers die uw persoonsgegevens bevatten, zoveel mogelijk het volgende voorkomen:

- ongeoorloofde toegang tot of wijziging van deze gegevens;

- het oneigenlijk gebruik of de openbaarmaking van deze gegevens;

- de illegale vernietiging of onbedoeld verlies van deze gegevens.

Voor een optimale betalingszekerheid gebruikt djar de online betalingsdiensten Mollie, die aan hoge beveiligingsnormen voldoen.

U verbindt zich ertoe geen handelingen te verrichten die in strijd zijn met dit Privacy beleid, de Verkoopsvoorwaarden, het Cookiebeleid of, in het algemeen, de wet. Strafbare feiten tegen de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van computersystemen en gegevens die door deze systemen worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen, of de poging om een van deze strafbare feiten te plegen, worden bestraft met een gevangenisstraf van drie maanden tegen vijf jaar en een boete van zesentwintig euro tot tweehonderdduizend euro of een van die boetes alleen.

Kunnen mijn gegevens verwerkt worden buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Djar poogt steeds persoonsgegevens zoveel mogelijk te verwerken binnen de EER en  geeft in elk geval alleen gegevens door aan een niet-EER-land wanneer dat land een passend beschermingsniveau biedt in de zin van de GDPR, of binnen de grenzen die door dezelfde wet zijn toegestaan, bijvoorbeeld door te zorgen voor de bescherming van gegevens door middel van passende contractuele bepalingen.

Verwerkt djar persoonsgegevens van minderjarigen?

Personen jonger dan 18 jaar en mensen die niet de volledige wettelijke bevoegdheid hebben, mogen de Website niet gebruiken.

Wat in geval van een geschil?

Niemand heeft baat bij lange gerechtelijke procedures. In het geval van een geschil, verbinden wij ons om dialoog en openheid te bevorderen op zoek naar een minnelijke oplossing.

Indien er toch geen minnelijke oplossing gevonden kan worden, is het Privacy beleid uitsluitend onderworpen aan de Belgische wetgeving en behoort elk geschil over de geldigheid, interpretatie of uitvoering van het Privacy beleid, tot de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, voor zover toegestaan door de toepasselijke regels van het (internationaal) privaatrecht.