ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1     IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

Wij zijn:

Djar.Fit
Jozef Vervaenestraat 33
9050 Ledeberg
BTW BE 0672 797 740
E-mailadres: danielle@djar.fit
Telefoonnummer: 0474-351384

 

ARTIKEL 2     TOEPASSELIJKHEID & VOORWAARDEN

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).

 2. Wij leveren enkel in regio Gent. Als je een leveringsadres in een ander land of een andere plaats opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.

 3.  Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met DJAR, niettegenstaande strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van DJAR te aanvaarden.

 

ARTIKEL 3     ONS AANBOD EN JOUW BESTELLING

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod. 

 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. 

 3. Ondanks het feit dat de website en het productaanbod met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld ingrediënten, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met onze klantendienst

 4. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door DJAR. 

 5. DJAR is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

 6. Alle aanbiedingen en offertes van DJAR zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld.

 7. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

 8. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail. De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van een voorschot van 50% van het te betalen bedrag, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de offerte. Het bedrag van het voorschot staat steeds vermeld in de offerte.

 

ARTIKEL 4     ANNULATIE VAN DE BESTELLING 

 1. De bestelling kan op elk moment, doch niet met terugwerkende kracht in geval van reeds plaatsgevonden leveringen, kosteloos door de klant worden ontbonden binnen de hierna vermelde voorwaarden. De annulatie van een bestelling door de klant is enkel mogelijk zolang DJAR haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat De ontbinding is enkel geldig indien ze op dezelfde dag van bestelling door de klant wordt aangevraagd én telefonisch aan DJAR. De ontbinding gaat pas in wanneer de bestelling bij DJAR nog niet is gestart en hiervan een bevestiging is ontvangen van DJAR. De verwerking en eventuele verzendingen stoppen zodra de bestelling op tijd en volgens bovenstaande condities is stopgezet. In geval van succesvolle stopzetting van de bestelling, zal de eventuele betaling worden teruggestort. Vraag hiervoor een verzoek tot terugstorting van het geld aan op info@djar.fit. 

ARTIKEL 5     LEVERING EN TERUGZENDING VAN LUNCH PRODUCTEN 

 1.  Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

 2. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.

 3. Je DJAR wordt geleverd op het desgevraagde adres en op de gevraagde datum.

 4. Wij streven ernaar om de aankoop voor 13u bij de Koper af te leveren, dit op voorwaarde dat de Koper zijn bestelling en betaling doet voor 13u de dag ervoor. De verzendtijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de “koper” geen enkel recht op schadevergoeding of dergelijke.

 5. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport. 

 6. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.

 7. Mocht er door overmacht of andere omstandigheden abnormale vertraging zijn, hetzij bij onszelf, bij onze leveranciers of door stakingen zullen wij u onmiddellijk op de hoogte brengen, samen met concrete informatie over de betreffende levertijd.

 8. Wij staan niet in en zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen van onze leveranciers of transportfirma’s. NOTA: Indien u meerdere producten besteld vertrekt uw pakje pas indien alle producten op voorraad zijn.

 9. DJAR is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook door onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt door de “koper”. Foutieve leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de “koper” en kunnen aanleiding geven tot extra kosten die ten laste zullen zijn van de “koper”.

 10. De risico’s van het transport is voor DJAR en gaat over op de koper op het moment dat uw bestelling door u of namens u in ontvangst genomen wordt.

 11. De lunch producten worden geleverd op het adres dat in uw persoonlijke gegevens op de site en specifiek in de betreffende bestelling is aangegeven als leveringsadres. DJAR stelt alles in het werk om te garanderen dat zijn klanten de bestelde lunch producten zo snel mogelijk ontvangen. De leveringstermijnen worden echter enkel ter informatieve titel vermeld en DJAR kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele vertragingen.

 12. Defecte of beschadigde goederen door levering: Indien de door u bestelde producten in defecte of beschadigde staat door levering bij u toekomen dient u ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen via e-mail of telefoon. Dit dient uiterlijk te gebeuren binnen de 2 uur na ontvangst. Nadien krijgt u van ons verdere instructies via e-mail en/of telefoon zodoende dit zo snel mogelijk op te lossen.

 13. Bij reeds zichtbare schade bij levering, onmiddellijk in het bijzijn van de bezorger de inhoud controleren. Als er iets beschadigd is aan het product zelf hebt u het recht om de zending niet te accepteren en kan u de zending terug meegeven aan de bezorger zonder bijkomende kosten. Indien beschadigingen niet binnen de 2 uur aan ons gemeld worden dan behoudt DJAR zich het recht voor om de omruiling te weigeren evenals retours van dubieuze aard. Alle producten worden bij binnenkomst vanuit onze leveranciers door ons persoonlijk gecontroleerd op fouten, gebreken en beschadiging. Zodoende we met een zeker en gerust hart, de door u gekochte producten, naar u kunnen verzenden. Wij zullen deze ook steeds goed verpakken.

 14. Verloren zendingen. Door DJAR verstuurde zendingen die verloren zijn: indien uw zending, “na bevestiging van ons dat het verzonden is”, voor 13u nog niet is toegekomen, dan vragen wij u ons telefonisch te contacteren of een e-mail te sturen met vermelding van uw bestelnummer, naam, telefoonnummer en e-mailadres. Zodoende kunnen wij eerst nagaan wat er met uw zending is gebeurd. (Hou altijd rekening met eventuele files of stakingen in de transportsector.) Indien uw zending inderdaad verloren is, krijgt u een volledige terugbetaling van de bestelling.

 15. Door klanten verstuurde terugzendingen die verloren zijn: de klant blijft verantwoordelijk voor de terugzending. Terugzendingen die verloren geraken kunnen ons niet ten laste gelegd worden. Als u zeker wil zijn dat uw terugzending bij ons toekomt werk dan best met een erkend transportbedrijf of Taxipost en zorg ervoor dat uw pakje voldoende gefrankeerd en goed ingepakt is. Bij verlies vervalt het recht op terugbetaling.

 

ARTIKEL 6     DE PRIJS EN BETALINGSMODALITEITEN

 1. DJAR behoudt zich het recht voor om op de website prijzen te wijzigen wanneer er zich prijswijzigingen voordoen.

 2. Bij elke bestelling dient de klant een voorschot te betalen van 50 % van het factuurbedrag, met een minimum van 500 EUR, tenzij anders vermeld in de offerte. Het resterende verschuldigde bedrag wordt betaald binnen 30 dagen na oplevering van de geleverde dienst.

 3. Onze prijzen zijn exclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. We kunnen beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.

 4. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van DJAR. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.

 5. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door DJAR, is de klant aan DJAR een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% per jaar, en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt DJAR zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar.

ARTIKEL 7     CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

 2. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.

Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.

Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was

 

ARTIKEL 8     DUUR 

 1. De Consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde duur is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 2. Een overeenkomst die voor bepaalde duur is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar.

 3. Indien in een goederenovereenkomst van bepaalde duur is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de Consument de Overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde duur en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

 4. Wanneer een dienstenovereenkomst van bepaalde duur afgesloten tussen de Onderneming en de Consument een beding tot stilzwijgende verlenging bevat, wordt dit beding geplaatst in vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de voorzijde van de eerste bladzijde. 

 5. Dit beding vermeldt de gevolgen van de stilzwijgende verlenging waaronder de bepaling van de hiernavolgende paragraaf m.b.t. de opzegging, evenals de uiterste datum waarop de Consument zich kan verzetten tegen de stilzwijgende verlenging van de overeenkomst en de wijze waarop hij kennis geeft van dit verzet. De Consument kan, na de stilzwijgende verlenging van een dienstenovereenkomst van bepaalde duur, op elk ogenblik zonder vergoeding de overeenkomst opzeggen met inachtneming van de opzeggingstermijn van maximaal twee maanden.

ARTIKEL 9  OVERMACHT

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

ARTIKEL 10  INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen. 

 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

ARTIKEL 11 VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 

 1. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van DJAR, heeft DJAR de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.

 2. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt DJAR persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ʻklantenbeheerʼ, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

ARTIKEL 12 REFERENTIE

1. De klant gaat ermee akkoord dat de door DJAR voor de klant geleverde dienst/product wordt opgenomen in het referentieportfolio van DJAR.

ARTIKEL 13  KLACHTENREGELING EN GESCHILLEN

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via [geef hier de contactgegevens waar de consument terecht kan met zijn klachten]. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen. 

 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht

 3. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl

 4. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

© 2018 DJAR - Funky food for the healthy soul